Prosjekt rødskivesopper 2023

Vi fortsetter kartlegging av rødskivesoppene

 

NSNF/Forum for soppfargere (FFS)

RØDSKIVESLØRSOPPER Cortinarius sppprosjekt 2023

Rødskiveslørsopper er trolig de fargesoppene ivrige soppfargere plukker mest av. Spesielt hatten gir gode røde farger på ullgarn, og der soppene vokser er det som oftest rikelig å høste.

Formålet med prosjektet

Høsten 2020 startet Forum for soppfargere prosjektet «Rødskivekanelslørsopper». Formålet var å identifisere de rødskivede slørsoppene vi benytter til farging. Innsamlet materiale gensekvensert, og resultatet viste at Cortinarius semisanguineus er et artskompleks med fire arter: C. cruentiphyllus, C. ominosus, C. semisanguineus og C. aff. semisanguineus. Prosjektet fortsatte i 2021 og i 2022.

Hittil viser det undersøkte materialet (2020, 2021 og 2022) at C. ominosus er den vanligste arten. Av de 216 kollektene er 95 denne, og den er trolig den det plukkes mest av. Arten har nå fått navnet rødskiveslørsopp. C. semisanguineus heter falsk rødskiveslørsopp, og av denne har vi 29 innsamlinger, og av C. cruentiphyllus blodskiveslørsopp 13 funn, mens C. aff. semisanguineus som foreløpig er ubeskrevet og ikke har norsk navn, er det gjort 10 funn. Alle innsendte kollekter er ikke ferdiganalysert, og flere kollekter er bestemt til andre fargeslørsopper.

Merk nye navn på rødskiveslørsoppene. Ordet kanel er tatt ut av navnene, og det brukes ikke lenger kanelslørsopper om fargesoppene. De kalles nå fargeslørsopper.

Hittil er 216 prøver innsamlet og sendt til sekvensering. 44 innsamlere har deltatt i prosjektet.

Kartlegging av rødskiveslørsoppene inngår i Sabimas prosjekt Storsoppkartlegging og finansieres av Sabima. 2020, 2021 og 2022-funnene er å finne i Artsobservasjoner når alle resultater er rapportert.

Prosjektet fortsetter i soppsesongen 2023 med fremlegging av resultater på FFS-treffet i 2024.

 Regskjema Rødskiveslørsopper 2023.

 

Kjennetegn og voksested

Hvordan skal vi i felt kunne identifisere de fire artene? Er det tydelige morfologiske og økologiske forskjeller? Her er vi veldig usikre, men noe peker seg ut. Leser vi beskrivelsen av Cortinarius semisanguineus, nå falsk rødskiveslørsopp, i soppfloraer og fargebøker dekker nok den «alle fire rødskiveslørsopper» – det er jo klart fordi det bare har vært en art tidligere. Beskrivelser av C. cruentiphyllus og C. ominosus finnes foreløpig bare i artikler, men kan spores på nettet.

 

 

 

Noen stikkord

Blodskiveslørsopp C. cruentiphyllus: Alle rødskiveslørsoppene har røde skiver, men blodskiveslørsopp har meget sterkt røde skiver, så skivefargen er viktig. Den er den største av de fire rødskiveslørsoppene og er funnet i granskog med bjørk.

Rødskiveslørsopp C. ominosus er i all hovedsak funnet i furuskog, spesielt i sandfuruskog. En viktig karakter er fargen på stilkbasis. Den er i originalbeskrivelsen oppgitt til rødrosa. Alle fullstendige belegg hittil (med stilk og hatt) har rødlig stilkbasis. Farge på stilkbasis sammen med voksested viser seg å være gode feltkarakterer.

Falsk rødskiveslørsopp C. semisanguineus er funnet i både furuskog og barskog med gran, like mange funn i begge skogstyper.  På fotos ses ingen rødfarge på stilkbasis. Dette stemmer med rapportørenes avkryssing på rapportskjemaet.

  1. aff. semisanguineus ligner falsk rødskiveslørsopp, men ser ut til å være knyttet til barskog med gran. Arten er så langt kjent fra Sverige, Ungarn, Slovakia og Estland.

 

Framgangsmåte

Rødskiveslørsoppene skal gensekvenseres for med sikkerhet fastslå art. Men soppene skal også beskrives makroskopisk slik at vi siden skal kunne skille artene fra hverandre.

Soppkollektene som plukkes skal bestå av sopper den enkelte bestemmer å være rødskiveslørsopp, slik vedkommende alltid har gjort. Kollektene bør inneholde 1-3 utvokste sopper, fordi modne sporer er viktig for analysen.

På funnstedet tas det bilder og koordinater. Bekrivelse av økologi og morfologi skrives inn i prøveskjemaet.

  • Økologien beskrives: hvilket treslag er hovedtreslaget i skogen? Oppgi nærmeste treslag og avstand dit
  • Morfologien beskrives: farge på hatt og stilk samt stilkbasis. Hattform og overflatestrukturer; fibret eller glatt hatt. Skivefarge?
  • Surt eller kalkrikt jordsmonn
  • Navn på funnsted, kommune og koordinater. Bruk MGRS som koordinatsystem
  • Ta foto av soppen fra ulike vinkler; hatt, skiver, stilk, stilkbasis, og gjennomskåret sopp.

 

 

Soppkollektene tørkes. Vedlagte skjema fylles ut med funnsted, koordinater, plukkers navn og følger det tørkete kollektet som sendes Anna-Elise Torkelsen, Gjennomfaret 19, 0876 Oslo. Skjema kan også sendes digitalt sammen med foto til lillemor1406@gmail.com