Prosjekt rødskiveslørsopp fortsetter i 2022

Formålet er å kunne identifisere de rødskivede slørsoppene vi benytter til farging.

NSNF/Forum for soppfargere (FFS)

RØDSKIVESLØRSOPPER Cortinarius sppprosjekt 2022

Rødskiveslørsopper er trolig de fargesoppene ivrige soppfargere plukker mest av. Spesielt hatten gir gode røde farger på ullgarn, og der soppene vokser er det som oftest rikelig å høste.

Formålet med prosjektet

Høsten 2020 startet Forum for soppfargere prosjektet «Rødskivekanelslørsopper». Formålet var å identifisere de rødskivede slørsoppene vi benytter til farging. I 2020 deltok 17 innsamlere i prosjektet og 37 kollekter ble gensekvensert. Resultatet viste at Cortinarius semisanguineus er et artskompleks med fire arter: C. cruentiphyllus, C. ominosus, C. semisanguineus og C. aff. semisanguineus. Prosjektet fortsatte i 2021 hvor 24 innsamlere deltok og 83 prøver ble gensekvensert.

Hittil viser det undersøkte materialet (2020 og 2021) at C. ominosus er den vanligste arten. Av de 120 kollektene er 61 denne, og den er trolig den det plukkes mest av. Arten har nå fått navnet rødskiveslørsopp. C. semisanguineus heter falsk rødskiveslørsopp, og av denne har vi 23 innsamlinger. I 2021 ble det gjort tre nye funn av C. cruentiphyllus blodskiveslørsopp, mens C. aff. semisanguineus som foreløpig er ubeskrevet og ikke har norsk navn, er det gjort 9 funn av. Merk nye navn på rødskiveslørsoppene. Ordet kanel er tatt ut av navnene, og det brukes ikke lenger kanelslørsopper om fargesoppene. De kalles nå fargeslørsopper.

Kartlegging av rødskiveslørsoppene inngår i Sabimas prosjekt Storsoppkartlegging og finansieres av Sabima. 2020 og 2021-funnene er å finne i Artsobservasjoner når alle resultater er rapportert.

Prosjektet fortsetter i soppsesongen 2022 med fremlegging av resultater på FFS-treffet i 2023. Soppsesongene 2020 og 2021 var ikke de beste, derfor er det viktig å få med en god sesong. Blir det igjen dårlig sopphøst blir prosjektet forlenget.

Registreringsskjema 2022 

Kjennetegn og voksested

Hvordan skal vi i felt kunne identifisere de fire artene? Er det tydelige morfologiske og økologiske forskjeller? Her er vi veldig usikre, men noe peker seg ut 2021-resultatene. Leser vi beskrivelsen av Cortinarius semisanguineus, nå falsk rødskiveslørsopp, i soppfloraer og fargebøker dekker nok den «alle fire rødskiveslørsopper» – det er jo klart fordi det bare har vært en art tidligere. Beskrivelser av C. cruentiphyllus og C. ominosus finnes foreløpig bare i artikler, men kan spores på nettet.

 

 

 

 

Noen stikkord

Blodskiveslørsopp C. cruentiphyllus: Alle rødskiveslørsoppene har røde skiver, men blodskiveslørsopp har meget sterkt røde skiver, så skivefargen er viktig. Det er gjort fire funn av denne, tre funn i 2021. Den ble funnet i granskog med bjørk.

Rødskiveslørsopp C. ominosus ble i 2021 i all hovedsak funnet i furuskog, spesielt i sandfuruskog. En viktig karakter er fargen på stilkbasis. Den er i originalbeskrivelsen oppgitt til rødrosa. Alle fullstendige belegg (med stilk og hatt) i 2021 hadde rødlig stilkbasis. Kan farge på stilkbasis sammen med voksested være gode feltkarakterer?

Falsk rødskiveslørsopp C. semisanguineus ble i 2021 funnet i både furuskog og barskog med gran, like mange funn i begge skogstyper.  På fotos ses ingen rødfarge på stilkbasis. Dette stemmer med rapportørenes avkryssing på rapportskjemaet.

C. aff. semisanguineus ligner falsk rødskiveslørsopp, men ser ut til å være knyttet til barskog med gran. Arten er så langt kjent fra Sverige, Ungarn, Slovakia og Estland.

Framgangsmåte

Rødskiveslørsoppene skal gensekvenseres for med sikkerhet fastslå art. Men soppene skal også beskrives makroskopisk slik at vi siden skal kunne skille artene fra hverandre.

Soppkollektene som plukkes skal bestå av sopper den enkelte bestemmer å være rødskiveslørsopp, slik vedkommende alltid har gjort. Kollektene bør inneholde 1-3 utvokste sopper, fordi modne sporer er viktig for analysen.

På funnstedet tas det bilder og koordinater. Bekrivelse av økologi og morfologi skrives inn i prøveskjemaet.

  • Økologien beskrives: hvilket treslag er hovedtreslaget i skogen? Oppgi nærmeste treslag og avstand dit
  • Morfologien beskrives: farge på hatt og stilk samt stilkbasis. Hattform og overflatestrukturer; fibret eller glatt hatt. Skivefarge?
  • Surt eller kalkrikt jordsmonn
  • Navn på funnsted, kommune og koordinater. Bruk MGRS som koordinatsystem
  • Ta foto av soppen fra ulike vinkler; hatt, skiver, stilk, stilkbasis, og gjennomskåret sopp.

 

 

Soppkollektene tørkes. Vedlagte skjema fylles ut med funnsted, koordinater, plukkers navn og følger det tørkete kollektet som sendes Anna-Elise Torkelsen, Gjennomfaret 19, 0876 Oslo. Skjema kan også sendes digitalt sammen med foto til lillemor1406@gmail.com